Fri, Jul 23 | Bethanie

Funeral Notice Of The Late Sibilon Godfrey Mothibe

Rest In Peace
Registration is Closed
Funeral Notice Of The Late Sibilon Godfrey Mothibe

Time & Location

Jul 23, 7:00 AM – 9:00 AM
Bethanie, Bethanie, 0270, South Africa

About the Event

Obituary Of The Late Sibilon Godfrey Mothibe

Sibilon  Godfrey Mothibe ke ngawana wa boraro wa baswi Shamme Jacob Mothibe le Moleboge Leah Mothibe (nee Malao). O belegwa ka 31 Mopitwe 1943 mo Bethanie, mo a kolobeditsweng le go tlhomamisiwa mo kerekeng ya Lutere. O tsene sekolo mo Bethanie go fitlha mophato wa borobedi, a feletsa lekwalo la marematlou ko Hebron College.

Go tsweng moo a dira ko Sales House jaaka morekisi. E rile a lemoga gore go direla commission go na le matsapa, a theogela ko Bantu Commissioners Office mo Brits, ka a lemogile gore le fa tuelo ya puso e le bokoa, e ne tshepegile. Boineelo jwa gagwe mo tirong bo mo rotloeditse go tsweletsa dithuto tsa gagwe tsa molao. O dirile PSLE le Dip Legum kwa University ya Zululand le B Juris ko Unisa. Mmogo le badirammogo A M Boikanyo le F D Kgomo, ba nnile dialonganye tsa ntlha tsa LLB kwa University ya Bophuthatswana. O diretse puso ka matsetseleko mo maemong a a farologaneng. E ne e le moranolodi (court interpreter), a similola Garankuwa Magistrate Office mo e neng e le Magistrate, a tlhatlhogela go fitlha a nna Mokwaledi (DG) wa lefapha la molao le tolamo kwa Bophuthatswana. Kwa pheletsong a dira jaaka Tona ya Bosiamisi le Dipalangwa mo mmusong wa Bophuthatswana. E ne e le kemedi ya Bophuthatswana kwa Codesa mo dipuisanong tsa go aga Afrika Borwa yo mosha.

O tsweletse go dira jaaka Advocate kwa Mafikeng Chambers pele a fudugela kwa Gauteng ko a neng a dira kwa Johannesburg Chambers. Ka ntlha ya boineelo jwa gagwe mo tirong, o ne a dirisiwa jaaka Commissioner kwa Labour Tribunal. Godimo ga moo, a rata Modimo le Kereke ya Wesele, mo a feleditseng e ele mogogi.

O ne a rata thuto, thulaganyo, nnete, tswelopele, boikanyego le tirisanommogo. O ne a tlhoile maaka, botshwaga le boitimokanyi.

O tsene mo nyalong e e boitshepo le Segodi Berrent Dintoe ka 13 Ferikgong 1967. Ba tshegofadiwa ka basimane ba le bane le mosetsana a le mongwe. O tlogela lefatshe le le ka kwano mosong wa 18 Phukwi 2021. O eteletswe pele ke mosimane a le mongwe.

O tlogela Mme, bomorrwarragwe ba le babedi, bokgaitsadi ba le babedi, bana ba batlhano, ditlogolwane tse somesupa le dikokomane di le nne.

ROBALA KA KAGISO MOTLASE O O MATJOBA, LEMPYA, SETLOGOLO SA BAPHIRING

LEBOKO LA BATLASE

Ke motho wa bo boleswene le namela thaba

Ngwana wa Rramosala sopeng

Ke motho o ntse are tatedi gake a ota

Ke motepe ke mokoloane wa gabo Rakgosi

Ke lempya leapara thapo ledimo lekgaola tlhogo

Le tlogela sebelebele, bo gata bo sale bo pitika.

Ke ngwana wa Mmamantse a sebitse

Kea phuputa ke pagollang segodimo

Batlase mampya re lapa melala

Ke lempya la sengena sa marumo

Ngwana wa motlongwa ba Selepe o sa tsweng madi a tswa mokola

Yo ntseng gotwe ntwa re ebotse mang

Le ebotse Kegakile wa Morena ebe le botse Motlhatlhedi wa Batlase

Motlase o matjoba

Lempya

Schedule


 • 1 hour 15 minutes

  Funeral Service Program At Home

  1033 Molatsi Street, Bethanie

 • 15 minutes

  Funeral Service At The Cemetery

  Bethanie Cemetery

Share This Event